[فعل]

löffeln

فعل گذرا و ناگذر

1 با قاشق خوردن قاشق قاشق خوردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان