[اسم]

der Löffel

/ˈlœfəl/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Löffel] [ملکی: Löffels]

1 قاشق

  • 1.Bitte, bringen Sie mir einen Löffel.
    1. لطفاً برای من یک قاشق بیاورید.
  • 2.Die Suppe ist gut. Probier doch mal einen Löffel voll!
    2. این سوپ خوب است. یک قاشق امتحان کن!
  • 3.Es fehlt noch ein Löffel.
    3. هنوز یک قاشق کم است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان