[فعل]

läutern

فعل گذرا و ناگذر

1 تزکیه کردن منزه کردن

2 منزه شدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان