[اسم]

das Lösungswort

/ˈløːzʊŋsˌvɔʁt/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Lösungswörter] [ملکی: Lösungswort(e)s]

1 جواب واژه پاسخ

  • 1.Jeder Teilnehmer darf täglich nur jeweils ein tägliches Lösungswort abgeben.
    1. هر شرکت‌کننده‌ای اجازه دارد که هربار یک جواب روزانه تحویل بدهد.
  • 2.Schicken Sie eine E-Mail mit dem Lösungswort an.
    2. یک ایمیل با واژه پاسخ را ارسال کنید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان