[جمله]

Möchten Sie hiervon?

/mœçtən ziː hiːʁfɔn/

1 آیا از این می‌خواهید؟

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان