[صفت]

machbar

قابل مقایسه

1 امکان‌پذیر ممکن، محتمل

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان