[اسم]

das Online-wörterbuch

/ˈɒnlaɪn vˈœɾtɜbˌʊx/
قابل شمارش خنثی

1 واژه‌‌نامه آنلاین

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان