[اسم]

die Oper

/ˈoːpɐ/
قابل شمارش مونث
[جمع: Opern] [ملکی: Oper]

1 اوپرا

  • 1.Ich mag Opern.
    1. من اپراها را دوست دارم.
  • 2.In dieser Oper wird der italienische Originaltext gesungen.
    2. در این اوپرا متن اصلی ایتالیایی خوانده می‌شود.
  • 3.Warst du schon mal in der Oper?
    3. آیا تا به حال اوپرا رفتی؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان