[صفت]

pantomimisch

/pantɔˈmɪmɪʃ/
غیرقابل مقایسه

1 پانتومیمی با ادابازی

  • 1.Diese Zeremonie war eine pantomimisch Geschichte.
    1. این مراسم یک داستان پانتومیمی بود.
  • 2.etw pantomimisch darstellen
    2. چیزی را با ادابازی نشان دادن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان