[فعل]

prasseln

فعل گذرا و ناگذر

1 مدام (به جایی) خوردن

2 سوختن (و ترک ترک) صدا کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان