[فعل]

prassen

فعل گذرا و ناگذر

1 ولخرجی کردن اسراف کردن

2 در ناز و نعمت زندگی کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان