[فعل]

regnen

/ˈʁeːgnən/
فعل ناگذر
[گذشته: regnete] [گذشته: regnete] [گذشته کامل: geregnet] [فعل کمکی: haben ]

1 باران آمدن

  • 1.Es hat gestern den ganzen Tag geregnet.
    1. دیروز تمام روز باران آمد.
  • 2.Es regnet weniger in Ägypten als in Japan.
    2. در مصر کمتر از ژاپن باران می‌بارد.
  • 3.Es regnet.
    3. باران می‌بارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان