[فعل]

regulieren

/ʀeɡuˈliːʀən/
فعل گذرا
[گذشته: regulierte] [گذشته: regulierte] [گذشته کامل: reguliert] [فعل کمکی: haben ]

1 تنظیم‌ کردن

مترادف و متضاد einrichten einstellen regeln
  • 1.Ein Thermostat kann die Temperatur automatisch regulieren.
    1. یک ترموستات می‌تواند دما را خودکار تنظیم کند.
  • 2.Mit diesem Knopf kann man die Lautstärke regulieren.
    2. بلندی صدا را می‌توان با دکمه تنظیم کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان