[اسم]

die Rohstoffsicherheit

/rˈoːstɔfzˌɪçɜhˌaɪt/
قابل شمارش مونث

1 ایمنی مواد خام

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان