[اسم]

die Seite

/ˈzaɪ̯tə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Seiten] [ملکی: Seite]

1 صفحه

مترادف و متضاد Buchseite Heftseite
 • 1.Das Buch hat 251 Seiten.
  1. این کتاب 251 صفحه دارد.
 • 2.Der Text steht auf Seite 20.
  2. این متن در صفحه 20 است.

2 سمت

مترادف و متضاد Richtung
 • 1.Das hier ist die Goethestraße. Ich wohne auf der linken Seite.
  1. اینجا خیابان "گوته" است. من در سمت چپ زندگی می‌کنم.

3 پهلو

مترادف و متضاد Flanke
 • 1.einen Stoß in die Seite versetzen.
  1. ضربه‌ای را به پهلو وارد آوردن.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان