[صفت]

seitlich

قابل مقایسه

1 جانبی کناری، از پهلو

[حرف اضافه]

seitlich

2 در کنار جنب، پهلو

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان