[قید]

seit langem

/zaɪ̯t ˈlaŋəm/
غیرقابل مقایسه

1 برای مدت‌ها برای مدتهای طولانی

  • 1.Das Thema Ernährungssicherung ist seit langem ein Schwerpunkt-Thema in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit.
    1. موضوع امنیت غذایی برای مدتها یک موضوع مرکزی در همکاری توسعه آلمانی است.
  • 2.In diesem Zusammenhang führen die Mitgliedstaaten seit langem Maßnahmen oder Reformen durch
    2. در این رابطه کشورهای عضو برای مدتهای طولانی تدابیری برای اصلاحات اجرا می‌کنند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان