[عدد]

sieben

/ˈziːbn̩/

1 هفت [عدد 7]

  • 1.Das Wort „siebzig“ hat sieben Buchstaben.
    1 . واژه "siebzig" هفت حرف دارد.
  • 2.Der Zug fährt von Gleis sieben ab.
    2 . قطار از خط 7 حرکت می‌کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان