[عدد]

sieben

/ˈziːbn̩/

1 هفت [عدد 7]

  • 1.Das Wort „siebzig“ hat sieben Buchstaben.
    1. واژه "siebzig" هفت حرف دارد.
  • 2.Der Zug fährt von Gleis sieben ab.
    2. قطار از خط هفت حرکت می‌کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان