[عدد]

siebte

/zˈiːptə/

1 هفتم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان