[عدد]

siebzig

/ˈziːpʦɪç/

1 هفتاد [عدد 70]

  • 1.Mit siebzig ist man definitiv alt.
    1 . با هفتاد (سال) آدم قطعا پیر است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان