[فعل]

siedeln

فعل گذرا و ناگذر

1 ساکن شدن مقیم شدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان