[اسم]

der Siedler

/ˈziːdlɐ/
قابل شمارش مذکر
[جمع: Siedler] [ملکی: Siedlers]

1 کوچگر مهاجر

مترادف و متضاد Bürger Einwohner
  • 1.Die Siedler mussten den Boden erst urbar machen.
    1. کوچگران می‌بایست در ابتدا زمین را به زیر کشت می‌بردند.
  • 2.Siedler haben die Stadt vor zwei Jahrhunderten gegründet.
    2. مهاجران این شهر را دو قرن پیش تأسیس کردند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان