[صفت]

siebzigste

/ˈziːpʦɪçstə/
غیرقابل مقایسه

1 هفتادمین هفتادم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان