[فعل]

sieden

/zˈiːdən/
فعل بی قاعده فعل گذرا
[گذشته: sott] [گذشته: sott] [گذشته کامل: gesotten] [فعل کمکی: haben ]

1 جوشاندن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان