[اسم]

das Soll

/zɔl/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Solls] [ملکی: Soll(s)]

1 بدهی ستون بدهکار

  • 1.im Soll sein
    1. در بدهی بودن
  • 2.Soll und Haben
    2. ستون بدهکار و بستانکار
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان