[اسم]

Tapa

/tˈɑpɑː/
غیرقابل شمارش مذکر

1 تاپا (نوعی خوراک اسپانیایی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان