[ضمیر]

voneinander

/fɔnaɪnandɐ/

1 از همدیگر به همدیگر

  • 1.Alte und junge Menschen können viel voneinander lernen.
    1. افراد مسن و جوان می توانند خیلی چیزها از همدیگر یاد بگیرند.
  • 2.Wir haben lange nichts voneinander gehört.
    2. ما مدت هاست هیچ چیز از همدیگر نشنیده ایم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان