[فعل]

vonstatten

فعل گذرا و ناگذر

1 برگذار شدن پیش رفتن، گذشتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان