[فعل]

vorspielen

فعل گذرا و ناگذر

1 نواختن

2 پیش نواختن

3 آزمون نوازندگی دادن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان