[فعل]

vorstehen

فعل گذرا و ناگذر

1 بیرون زدن از سطحی) بیرون آمدن)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان