[فعل]

vorstellen

/ˈfoːɐ̯ʃtɛlən/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: stellte vor] [گذشته: stellte vor] [گذشته کامل: vorgestellt] [فعل کمکی: haben ]

1 معرفی کردن

مترادف و متضاد bekannt machen einführen sich bekannt machen
jemanden vorstellen
کسی را معرفی کردن
 • 1. Auf dem Empfang stellte sie ihn als ihren Verlobten vor.
  1. در پذیرش او را به عنوان نامزدش معرفی کرد.
 • 2. Darf ich dir meine Frau vorstellen?
  2. اجازه هست همسرم را معرفی کنم؟
sich (Akk.) vorstellen
خود را معرفی کردن
 • 1. Ich möchte mich vorstellen: Mein Name ist Schuster.
  1. من می‌خواهم خودم را معرفی کنم: اسم من "شوستر" است.
 • 2. Wir wollen uns kennenlernen. Können Sie sich bitte vorstellen?
  2. ما می‌خواهیم با همدیگر آشنا شویم. می‌توانید لطفا خودتان را معرفی کنید؟

2 تصور کردن فرض کردن (sich vorstellen)

مترادف و متضاد sich ausdenken sich ausmalen sich ein bild machen sich einbilden
sich (Dat.) vorstellen
تصور کردن [فرض کردن]
 • 1. Ich kann mir vorstellen, dass das klappt.
  1. من می‌توانم تصور کنم که این کار خواهد کرد.
 • 2. So schwierig habe ich mir die Arbeit nicht vorgestellt.
  2. من تصور نمی‌کردم این کار اینقدر سخت باشد.
 • 3. Wie stellst du dir das vor?
  3. تو این را چگونه تصور می‌کنی؟

3 ارائه کردن نمایش دادن

مترادف و متضاد abbilden darstellen wiedergeben zeigen
etwas (Akk.) vorstellen
چیزی را نمایش دادن [ارائه دادن]
 • 1. Was soll die Plastik eigentlich vorstellen?
  1. این مجسمه واقعا چه چیزی را نمایش می‌دهد؟
 • 2. Wir stellen nächste Woche unser neues Produkt vor.
  2. ما هفته آینده محصول جدیدمان را ارائه میکنیم.

4 جلو آوردن جلو بردن

مترادف و متضاد nach vorn stellen vorbringen vorrücken vorschlagen zurückstellen
etwas (Akk.) vorstellen
چیزی را جلو آوردن [جلو بردن]
 • 1. das rechte Bein ein wenig vorstellen
  1. پای راست را اندکی جلو آوردن
 • 2. den Sessel ein Stück weiter vorstellen
  2. مبل را کمی جلو آوردن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان