[اسم]

das Vorstellungsgespräch

/ˈfoːɐ̯ʃtɛlʊŋsɡəˌʃpʀɛːç/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Vorstellungsgespräche] [ملکی: Vorstellungsgespräch(e)s]

1 مصاحبه شغلی

  • 1. Am Montag habe ich ein Vorstellungsgespräch bei einer ansässigen Firma.
    1 . دوشنبه من یک مصاحبه شغلی با یک شرکت محلی دارم.
  • 2. Nach einem erfolgreichen Vorstellungsgespräch bekam ich die Stelle.
    2 . من بعد از یک مصاحبه شغلی موفق، جایگاه را دریافت کردم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان