[فعل]

vorsprechen

فعل گذرا و ناگذر

1 چیزی را برای کسی) گفتن) (به منظور اینکه تکرار کند)

2 دکلمه کردن

3 پیش کسی رفتن به کسی مراجعه کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان