[اسم]

die Weiße

قابل شمارش مونث

1 سفیدرنگ رنگ سفید

2 زن سفیدپوست

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان