[اسم]

das Weißbier

/vaɪsbˈiːɾ/
قابل شمارش خنثی

1 آبجو سفید آبجو گندم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان