[قید]

wogegen

غیرقابل مقایسه

1 بر ضد چه؟ علیه‌چه؟، برخلاف چه؟

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان