[جمله]

Zeigen Sie mir bitte ...

/tsaɪgən ziː miːɐ bɪtə/

1 لطفا به من ... نشان بدهید.

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان