[اسم]

آبتنی

( آ-ب-ت-ن-ی )
1 bathing swimming , swim
عمل غوطه‌ور شدن در آب یا شنا کردن در دریاچه، رودخانه و ...

bathing /bˈeɪðɪŋ/ /bˈeɪðɪŋ/


swimming /ˈswɪmɪŋ/ /ˈswɪmɪŋ/


swim /swɪm/ /swɪm/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان