[فعل]

آبتنی کردن

( آ-ب-ت-ن-ی- -ک-ر-د-ن )
1 to bathe to swim
غوطه‌ور شدن در آب یا شنا کردن در دریاچه، رودخانه و ...

to bathe /beɪð/ /beɪð/


to swim /swɪm/ /swɪm/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان