[صفت]

آتی

( آ-ت-ی )
1 upcoming next , future
بعدی یا بعد، آینده (در شرف وقوع)

upcoming /ˈʌpkʌmɪŋ/ /ˈʌpkʌmɪŋ/


next /nekst/ /nɛkst/


future /ˈfjuː.tʃər/ /ˈfjuːtʃə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان