[اسم]

future

/ˈfjuː.tʃər/
قابل شمارش

1 آینده

مترادف و متضاد time ahead time to come past
 • 1. Do you worry about the future?
  1 . آیا در مورد آینده نگران هستی؟
in the near future
در آینده نزدیک
 • Do you plan to leave Houston in the near future?
  آیا برنامه دارید که "هیوستون" را در آینده نزدیک ترک کنید؟
to predict the future
آینده را پیش‌بینی کردن
 • No-one can predict the future.
  هیچکس نمی‌تواند آینده را پیش‌بینی کند.
to plan for the future
برای آینده برنامه‌ریزی کردن
 • We need to plan for the future.
  ما باید برای آینده برنامه‌ریزی کنیم.
the future holds something
آینده چیزی در چنته داشتن
 • I wonder what the future holds for you and me.
  کنجکاوم که آینده چه چیزی برای ما در چنته دارد.

2 زمان آینده (دستور زبان) (the future)

 • 1. In the sentence "Who will look after the dog?" the verb phrase "will look" is in the future.
  1 . در جمله "چه کسی از سگ مراقب خواهد کرد؟" عبارت فعلی "خواهد کرد" زمان آینده است.
[صفت]

future

/ˈfjuː.tʃər/
غیرقابل مقایسه

3 آینده

 • 1. future generations
  1 . نسل‌های آینده
 • 2. Have you met John’s future wife?
  2 . همسر آینده "جان" را ملاقات کرده‌ای؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان