[صفت]

futuristic

/ˌfjuʧəˈrɪstɪk/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more futuristic] [حالت عالی: most futuristic]

1 درباره آینده آینده‌گرا

Orwell’s very futuristic novel, ‘1984’
رمان بسیار آینده‌گرای "اورول"، 1984

2 بسیار مدرن نوین

futuristic design
طراحی بسیار مدرن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان