[اسم]

futurism

/ˈfjuːtʃərɪzəm/
غیرقابل شمارش

1 آینده‌گری فوتوریسم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان