[اسم]

futures

/ˈfjuːtʃərz/
غیرقابل شمارش

1 معاملات آتی

  • 1.oil futures
    1 . معاملات آتی نفتی
  • 2.the futures market
    2 . بازار سلف [بازار مبادلات آینده]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان