[صفت]

futile

/ˈfjuːtəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more futile] [حالت عالی: most futile]

1 بی فایده بیهوده، بی حاصل

مترادف و متضاد fruitless pointless useless fruitful
  • 1.a futile attempt to keep her away
    1 . تلاشی بی فایده برای دور نگه داشته او
  • 2.it's futile to go on.
    2 . ادامه دادن بیهوده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان