[اسم]

futility

/fjuːˈtɪləti/
غیرقابل شمارش

1 پوچی بیهودگی

معادل ها در دیکشنری فارسی: بطالت بیهودگی پوچی
مترادف و متضاد uselessness
  • 1.a sense of futility
    1. احساس پوچی
  • 2.the futility of war
    2. بیهودگی جنگ
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان