[صفت]

آزاده

( آ-ز-ا-د-ه )
1 free-spirited liberal , broad-minded , enlightened
روشن‌فکر و آزادمنش، عاری از هرگونه تعصب، قیدوبند و محدودیت

free-spirited /fɹˈiːspˈɪɹɪɾᵻd/ /fɹˈiːspˈɪɹɪtɪd/


liberal /ˈlɪbərəl/ /ˈlɪbərəl/


broad-minded /brɔd-ˈmaɪndəd/ /brɔːd-ˈmaɪndɪd/


[اسم]

آزاده

( آ-ز-ا-د-ه )
1 a free-spirited person liberal
فردی آزادمنش و روشن‌فکر، عاری از تعصبات

liberal /ˈlɪbərəl/ /ˈlɪbərəl/

2 a liberated prisoner
فردی که از زندان یا اسارت (در جنگ) آزاد شده
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان