[صفت]

آزادی‌خواهانه

( آ-ز-ا-د-ی-‌-خ-و-ا-ه-ا-ن-ه )
1 liberal democratic
آزادی‌طلبانه؛ توصیف ایده‌ها، تفکرات و ... که خواستار آزادی هستند.

liberal /ˈlɪbərəl/ /ˈlɪbərəl/


democratic /ˌdem.əˈkræt̬.ɪk/ /ˌdeməˈkrætɪk/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان