[صفت]

آزگار

( آ-ز-گ-ا-ر )
1 long never-ending , entire , complete
طولانی، مداوم، تمام؛ اشاره به مدت یا زمانی طولانی

long /lɔːŋ/ /lɒŋ/


never-ending /ˌnevər ˈendɪŋ/ /ˌnevər ˈendɪŋ/


entire /enˈtɑɪr/ /ɪnˈtaɪə/


complete /kəmˈpliːt/ /kəmˈpliːt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان