[فعل]

آفرین گفتن

( آ-ف-ر-ی-ن- -گ-ف-ت-ن )
1 to praise to acclaim
تحسین کردن، تعریف و تمجید کردن

to praise /preɪz/ /preɪz/


to acclaim /əˈkleɪm/ /əˈkleɪm/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان